Impresszum

A folyóirat címe

 • GeoMetodika – Földrajz szakmódszertani folyóirat

Főszerkesztő

 • dr. Makádi Mariann (szakmetodikus mestertanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem)

Szerkesztők

 • dr. Horváth Gergely (ny. főiskolai tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • dr. Pál Viktor (egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem)
 • Sándor József (mestertanár, Eszterházy Károly Egyetem Pedagógusképző Központ)

A szerkesztőbizottság elnöke:

 • dr. Farsang Andrea (egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem)

A szerkesztőbizottság tagjai:

 • dr. Benedek József (egyetemi tanár, Babeş-Bolyai Tudományegyetem)
 • dr. Gábris Gyula (professor emeritus, Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • dr. Gherdán Katalin (egyetemi adjunktus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyarhoni Földtani Társulat Oktatási és Közművelődési Szakosztály titkára)
 • dr. Karancsi Zoltán (egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem)
 • dr. Kormány Gyula (professor emeritus, Nyíregyházi Főiskola)
 • dr. Nagyváradi László (egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem)
 • dr. Pajtókné dr. Tari Ilona (egyetemi docens, Eszterházy Károly Egyetem)
 • dr. Probáld Ferenc (professor emeritus, Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • dr. Szabó József (professor emeritus, Debreceni Egyetem)
 • dr. Szilassi Péter (egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem)
 • Guba András (középiskolai tanár, Gödöllői Török Ignác Gimnázium)
 • Mácsai Anetta (múzeumpedagógus, Magyar Földrajzi Múzeum)
 • dr. Kern Anikó, tudományos munkatárs, Eötvös Loránd Tudományegyetem

Technikai szerkesztők

 • folyóirat – dr. Kőszegi Margit (mestertanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • honlap – Farkas Bertalan Péter (Tudásmenedzsment csoportvezető, Tempus Közalapítvány)

Szakmai támogatók

Szerkesztőség elérhetőségei

Kiadó

 • Kiadó neve: Magyar Földrajzi Társaság
 • Kiadó székhelye: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.
 • Kiadásért felelős: dr. Csorba Péter (a Magyar Földrajzi Társaság elnöke)
 • Szerkesztésért felelős: dr. Makádi Mariann

HU ISSN 2560 0745

DOI azonosító: https://doi.org/10.26888/GEOMET

Megjelenik minden naptári évben három alkalommal.

Jognyilatkozat: A folyóiratban megjelenő írások a szerzők véleményét tükrözik, ami nem szükségképpen egyezik a szerkesztőség nézeteivel.

 

Rovatok

Tanulmányok

Rovatvezető: dr. Horváth Gergely (ny. főiskolai tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem)

A rovatban földrajz szakmódszertani elméleti tanulmányok, tudományos cikkek jelennek meg. Empirikus kutatási eredményeket, elméleti és szakirodalmi elemzéseket, esettanulmányokat és gyakorlatorientált témákat feldolgozó tanulmányokat egyaránt közöl. Kiemelt célja tudományos hátteret adni az alap- és középfokú földrajztanítás, valamint a felsőfokú földrajztanár-képzés szakmetodikai megújulásához. Esetenként egy módszertani műhely kutatási eredményeit tárja az érdeklődők elé vendégszerkesztő közreműködésével.

Módszertani műhely

Rovatvezető: dr. Makádi Mariann (szakmetodikus mestertanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem)

Az elmúlt évtized soha nem látott gyors változást hozott a világban. Ha lépést akarunk tartani a világgal, követni kell a változásokat, alkalmazkodni kell a módosult igényekhez. Tudomásul kell venni, hogy az iskola ma már csupán egy helyszíne az információ- és ismeretszerzésnek. A tanár feladata már nem az ismeretek tömegének átadása, sokkal inkább az információhalmazban való eligazodás készségének fejlesztése, a tanulás képességének kialakítása. Az új szerep új, változatos módszereket igényel, változtatni kell az évtizedek alatt meggyökeresedett tanítási gyakorlaton. Meg kell találni azokat a munkaformákat, módszereket és iskolán kívüli lehetőségeket, amelyekkel a legjobb eredmény érhető el a földrajztanításban. A rovat célja, hogy bemutasson olyan módszertani elemzéseket, jó gyakorlatokat (kiemelten az kollaboratív és az online földrajztanítás-tanulásra), amelyek segítséget nyújthatnak pályakezdő és gyakorló földrajztanároknak a korszerű módszerek megismeréséhez és alkalmazásához.

Kaleidoszkóp

Rovatvezető: Arday István (vezető szerkesztő, Eszterházy Károly Egyetem – Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet)

A rovat olyan ismeretterjesztő cikkeket, útleírásokat, érdekességeket közöl, amelyek kapcsolódnak az általános iskolai és a középiskolai kerettanterv tartalmi és módszertani elemeihez. A szerkesztőség elve szerint a rovat írásai a földrajztanárok munkájához kívánnak segítséget nyújtani. A cikkeknek lehet motiváló és problémafelvető szerepük, de felhasználhatók a tanárok által elkészített feladatokban az anyanyelvi, a természettudományos, a digitális, a hatékony és önálló tanulás kulcskompetenciák fejlesztéséhez.

Kitekintő

Rovatvezető: Ütőné dr. Visi Judit (szakmai vezető, Oktatási Hivatal)

A rovat célja, hogy felhívja a figyelmet a földrajzoktatást érintő hírekre, eseményekre, szaktudományi és szakmódszertani újdonságokra. Bemutat érdeklődésre számot tartó hazai és külföldi kiadványokat, tanulmányokat, tájékoztatást ad a földrajztanításhoz kapcsolódóan a tanárok, esetenként a tanulók számára is érdekes rendezvényekről. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy hírt ad a földrajzoktatást érintő tantervi változásokról és az azokból adódó új oktatási és képzési feladatokról.

 

A honlap kiegészítő rovatai:

Földrajztanár-képzés

Rovatvezető: dr. Sütő László (főiskolai docens, Eszterházy Károly Egyetem)

A rovat bemutatja a földrajztanár-képzést szabályozó dokumentumokat, a képzési helyszíneket, az egyes intézmények tantervi hálóit, kiemelve a közöttük lévő különbségeket. Továbbá tájékoztatást ad a földrajztanárok számára elérhető új szakirányú képzésekről, továbbképzésekről. Bemutatja az egyes intézményekben folyó szakmódszertani képzés sajátosságait, a gyakorló iskolákban folyó munka jellemzőit, és megosztja a megvalósítási, szervezési ötleteket, bevált módszereket.

Dokumentumtár

Rovatvezető: Sándor József (szakértő, Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Központ)

A rovat célja, hogy segítse a közokatásban dolgozó és leendő földrajztanárokat eligazodni a munkájukra vonatkozó jogszabályokban. Ezért tartalmazza a köznevelési törvényt és a hatályos rendeleteket, a pedagógusi életpálymodellből következő eljárásrendeket, a földrajzzal kapcsolatos tantervi dokumentumokat (pl. Nat, kerettantervek, érettségi követelmények és vizsgaleírás), valamint az azokhoz kapcsolódó értelmezéseket és szakmai anyagokat.

Hírek, események

Rovatvezető: Guba András (földrajztanár, Gödöllői Török Ignác Gimnázium)

A rovat naprakész válogatást nyújt a földrajztanításhoz kapcsolódó eseményekből, tájékoztat a konferenciákról és a továbbképzésekről, a tehetséggondozási pályázatokról, versenykiírásokról, versenyeredményekről, stb. Egyben tájékoztat a világban történt olyan természet- és társadalom-földrajzi, környezeti, fenntarthatósággal kapcsolatos hírekről, történésekről, eseményekről is, amelyek kapcsolódhatnak az általános és középiskolai földrajzoktatáshoz.