AGRIA GEOGRÁFIA Alapítvány

Az AGRIA GEOGRÁFIA a Földrajz Oktatásáért, Kutatásáért és Alkalmazásáért Alapítvány 2009-ben alakult Egerben a felsőfokú földrajzoktatás színvonalának emelésére, szakmai, módszertani megújításának támogatására. Az Alapítvány munkáját a kuratóriumi tagok mellett az Eszterházy Károly Egyetem Földrajz és Környezettudományi Intézetének hallgatói közül kikerülő önkéntesek, valamint az intézet oktatói egyaránt segítik.

Az Alapítvány – céljainak eredményes megvalósítása érdekében – rendszeresen pályázik hazai, európai uniós és egyéb támogatási források elnyerésére. Sikeres pályázati tevékenysége révén több csereprogramot, tanulmányi kirándulást és egyéb projektet valósított meg határon túli magyar diákokkal együttműködve. Erdélyből, a Felvidékről és Kárpátaljáról mintegy tucatnyi civil szervezettel dolgoztak már együtt, és négy EU-s országban rendelkeznek nemzetközi kapcsolatokkal.

Céljaik elérése végett évente több alkalommal szerveznek tudományos, illetve ismeretterjesztő előadásokat, könyveket és egyéb szakmai kiadványokat jelentetnek meg, Tehetséggondozó Műhelyük fiatal önkénteseinek tudományos tevékenységét ösztöndíjakkal és szakképzéssel segítik.

Az Alapítvány céljai

  1. A felsőfokú földrajzoktatás szakmai, módszertani megújításának támogatása, színvonalának emelése, személyi és tárgyi feltételeinek eseti és folyamatos javítása, a kiemelkedő képességű hallgatók bevonása az oktató- és kutatómunkába, oktatási eszközök fejlesztésébe, a hallgatók részvételének támogatása továbbképzéseken és szakmai versenyeken, a végzősök elhelyezkedésének és továbbtanulásának segítése.
  2. A földrajz iránti érdeklődés felkeltése és támogatása az általános és középiskolás korosztálynál. A földrajztudományhoz kapcsolódó vizuális művészeti és irodalmi alkotások létrehozásának támogatása.
  3. Az információs és kommunikációs technológiák felhasználásának terjesztése az iskolai keretekben és azon kívül zajló képzésekben. Az élethosszig tartó (life-long) és mindenre kiterjedő (life-wide) tanulás eszméinek terjesztése és megvalósulásuk segítése földrajzi és földtudományi tartalmakkal. A térinformatika alkalmazási területeinek bemutatása, segítése és felhasználása.
  4. A földrajz és a földtudományok értékeinek, fontosságának bemutatása az ismeretterjesztés hagyományos és új formáira támaszkodva, hozzájárulás az írott és az elektronikus médiában készülő földrajzi tartalmú közlések szakmai helyességének és anyanyelvi pontosságának biztosításához.
  5. A tudományos kutatás infrastruktúrájának és kapcsolatainak fejlesztése, a publikációs lehetőségek bővítése, kihasználásuk támogatása, tudományos találkozók szervezése, a kutatás, mint életforma vonzóvá tétele a hallgatók és a pályakezdő szakemberek körében.
  6. Társadalmi fejlődésünk tendenciáinak és kockázatainak tudományos feldolgozása, a szükséges válaszok megfogalmazása és azok közreadása, természeti környezetünk átfogó szemléletet és megoldásokat igénylő problémaköreinek feldolgozása az iskolai és azon kívüli oktatás számára.
  7. Az innovációk és az innováció-orientált szemléletmód elterjedésének elősegítése az ország területén, de különösen az Észak-magyarországi régióban.
  8. Szerepvállalás a települések és térségek humán erőforrás-fejlesztésében, a hátrányos helyzetű térségek társadalmi-gazdasági esélyegyenlőségének biztosításában, a munkaerőpiacon hátrányt szenvedők foglalkoztatásának elősegítésében, a térségi identitástudat erősítésében, a fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtésében.
  9. A földrajz oktatásának, kutatásának és alkalmazásának elősegítése az Európai Unió követelményei és a régió sajátosságai figyelembevételével. A Kárpát-medence magyar nyelvű tudományos életének és fejlődésének támogatása.
  10. A földrajz tudomány más szereplőivel, más oktatási-kutatási intézményekkel együttműködve, a fenti céloknak megfelelő tematikus programok, rendezvények, előadások, szakmai utak, kirándulások szervezése, kiadványok és e-anyagok készítése, terjesztése. A földrajzi tudományok műveléséhez, oktatásához kapcsolódó, expedíciók, tanulmányutak, konferenciákon való részvétel támogatása.

Az Alapítvány honlapja: http://www.agriageografia.hu/